Солонківська територіальна громада
Львівська область, Львівський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  під час розробки містобудівної документації "Актуалізація Генерального плану с. Зубра

Дата: 04.03.2020 11:33
Кількість переглядів: 1283

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  під час розробки містобудівної документації "Актуалізація Генерального плану с. Зубра

Пустомитівського району Львівської області"

 

1. Замовником проекту є Солонківська сільська рада Пустомитівського району Львівської області (81131, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Солонка, вул. Центральна, 3)

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту, що розробляється на виконання статті 17 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Склад та зміст генерального плану визначається ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”. Рішення генерального плану мають відповідати вимогам ДБН Б.2.2-12:2018 “Планування і забудова територій”, а також широкого кола інших державних будівельних норм та державних стандартів України.

Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Актуалізація генерального плану с.Зубра Пустомитівського району Львівської області виконана на замовлення Солонківської сільської ради (рішення Зубрянської СР №403 від 13.02.2017)

Генеральний план розробляється у розвиток рішень Генеральної схеми планування території України, затвердженої 7 лютого 2002 року  Законом України "Про Генеральну схему планування території України" та Схеми планування території Львівської області, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 08.12.2009 №1077. У свою чергу рішення генерального плану є основою для розроблення плану зонування території населеного пункту та надалі деталізуються й уточнюються у детальних планах територій.

При розробленні генерального плану враховуються також стратегії і програми економічного, екологічного, соціального розвитку Львівської області;, в тому числі Проект стратегії сталого розвитку Солонківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019-2027 роки.

 

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Розроблення генерального плану с. Зубра передбачає формування проектних рішень на всю територію села. Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території села. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Генеральний план визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Генеральний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку села обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами.

Одночасно генеральний план не змінює існуюче функціональне використання окремих земельних ділянок та їх категорій, а лише створює умови для наступної такої зміни на підставі Плану зонування території. Таким чином генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

Головними екологічними проблемами, що мають відношення до проекту генерального плану є: утворення та поводження з твердими побутовими відходами; використання природних рослинних ресурсів та розвиток зеленого господарства села; забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць.

Напрямками охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, при реалізації проектних рішень генерального плану є: зменшення техногенного навантаження; забезпечення сприятливих умов для життя та відпочинку населення; зменшення забруднення атмосферного повітря в зоні впливу магістральних вулиць; створення передумов більш ефективного господарського використання земельних ресурсів населеного пункту.

До сфери охоплення СЕО проекту генерального плану відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень. Стратегічна екологічна оцінка проекту генеральний план здійснюється для території що проектується, яка визначається проектними межами населеного пункту.

 

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: генеральний план населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення. Реалізація проектних рішень генплану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як грунт, ландшафт, повітря, поверхневі води. Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту Генерального плану с.Зубра передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень генерального плану на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний і тваринний світ), та на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом: вплив на території із природоохоронним статусом не здійснюється. Передбачається подальший розвиток зелених насаджень загального користування.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: зважаючи на географічно-просторове розташування транскордонні наслідки реалізації проектних рішень генерального плану с.Зубра для довкілля, у тому числі здоров’я населення не передбачаються.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексний характер рішень генерального плану, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури села, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки генплану, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

Генеральним планом передбачається удосконалення планувальної структури населеного пункту. Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку села, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природної і культурної спадщини.

Територіальні альтернативи не розглядалися у зв’язку з тим, що запроектована планувальна структура передбачає більш раціональне використання простору села, що сприятиме розвитку даної території.

У разі, якщо містобудівна документація не буде затверджена – погіршення екологічного стану населеного пункту буде відбуватись у разі збільшення шкідливих викидів існуючих об’єктів (що не передбачено генеральним планом та носитиме нелегітимний характер, що в свою чергу не належить до сфери охоплення містобудівної документації).

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки CEO передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки передбачається визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки довкілля.

Оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва запланованих об'єктів та після впровадження, дати прогноз впливу на довкілля, виходячи із особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності.

Визначити природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

Оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

Повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень генерального плану с.Зубра на довкілля та стан здоров’я населення щодо:

  • оптимізації функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;
  • вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі села з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;
  • розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників, формування зелених насаджень спеціального призначення;
  • проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання і шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій.

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання інформацію у відповідності із законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається з характером проектних рішень генерального плану з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою генерального плану.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту "Актуалізація Генерального плану с. Зубра Пустомитівського району Львівської області" подаються до  Солонківської сільської ради.

Відповідальна особа: Корилкевич Богдан Петрович, 0676763582.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня опублікування.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь