Солонківська територіальна громада
Львівський район, Львівська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Коригування генерального плану с. Ков’ярі Львівського району Львівської області»

Дата: 24.10.2022 17:24
Кількість переглядів: 416

Фото без опису 

 1. Замовник СЕО

Солонківська сільська рада Львівської області.

Адреса: 81131, Львівська обл., Львівський р-н, с. Солонка, вул. Центральна, 3 тел.:  +380679811567, е-mail: solonkarada@gmail.com

 1. Вид та основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

        Коригування генерального плану с. Ков’ярі Львівської області виконано згідно розпорядження Пустомитівської РДА № 498 від 15 жовтня 2020 р.

        Генеральний план території є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Завданнями генерального плану населеного пункту є:

 • визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території;
 • формування системи громадського обслуговування населення;
 • організація вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою;
 • організація цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів;
 • визначення основних принципів охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів;
 • визначення послідовності реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.    

 Основні цілі генерального плану:

 • регулювання планування та забудови територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;
 • раціонального використання території населеного пункту;
 • створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб;
 • забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту;
 • забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням;
 • сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку населеного пункту, з урахуванням його містобудівних особливостей, об’єктів історико-культурної спадщини та екологічного стану;
 • розвитку інженерної та транспортної інфраструктури населеного пункту;
 • вдосконалення мережі соціально-культурного та торговельно-побутового обслуговування.

       Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні вимоги:

 • Конституція України;
 • Закон «Про місцеве самоврядування в Україні».
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 • Закон України «Про основи містобудування». Цим Законом установлено право місцевих рад на затвердження «Плану зонування території» для окремих частин населених пунктів або окремих розділів «Плану зонування території», а також право вносити зміни в ці розділи за поданням місцевого спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури;
 • ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;
 • ДБН В.2.3-5: 2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДБН В.2.3-4-2007 «Автомобільні дороги»;
 • ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • ДБН Б. 1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації; та інших нормативних документів».
 • Наказ міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Порядок ведення реєстру містобудівних умов та обмежень» від 31.05.2017 р. № 135;
 • Інші законодавчі акти, якими встановлені повноваження місцевих рад у рішенні питань забудови територій населених пунктів, благоустрою територій і окремих земельних ділянок, а також передачі земельних ділянок у власність, користування або продаж.

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

       Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральний план визначає умови та обмеження використання території села з урахуванням його містобудівних особливостей та рішень органів місцевого самоврядування у сфері містобудування, будівництва, благоустрою території.

        Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

         Зміст генерального плану повинен конкретизуватись з урахуванням місцевих особливостей та рішень органів місцевого самоврядування у сфері містобудування, будівництва та благоустрою території. Окремі види діяльності відносяться до таких, що до яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

         Виконання стратегічної екологічної оцінки Документу Державного Планування передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень як на окремі компоненти навколишнього природного середовища, так і на загальний баланс екосистем і, відповідно, на умови функціонування села, а також на життя та здоров’я населення.

         Генеральний план території визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території. Генеральний план обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби, що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу та потреб територіального розвитку населеного пункту.

        Таким чином, генеральний план визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.   

 

 1. Ймовірні наслідки

       Генеральний план с. Ков’ярі Львівського району Львівської області розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням зв’язків різних функціональних зон.

       Вплив запроектованих видів планової діяльності на навколишнє природнє середовище не може призвести до зміни кліматичних умов. Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

       Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсуви, селі, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачається.

       Зміни, які чинять шкідливий вплив на ґрунтовий шар та водне середовище, не відбудуться внаслідок відповідних проектних рішень та заходів.

       Території проектних комунально-складських та інженерних об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього природного середовища фізичними та біологічними факторами, відокремлюються від житлової забудови санітарно-захисними смугами відповідно до санітарної класифікації.

Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення:

- збереження навколишнього природного середовища;

- раціональне використання території, що підлягає значному техногенному впливу;

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час будівництва,

розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного та виробничої техніки;

- порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників: вітру, дощових потоків, тощо;

б) для територій з природоохоронним статусом:

- території ПЗФ на прилеглих територіях відсутні. Вплив відсутній.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

- територія для якої розробляються генеральний план території знаходиться на території Львівської області, яка не граничить з сусідніми державами — транскордонні наслідки відсутні.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

У контексті СЕО розробки генерального плану с. Ков’ярі Львівського району Львівської області і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуся під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

  • вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів території проектування у хронологічній послідовності;
  • оцінка та ранжування ризиків впливу екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього середовища;
  • запровадження постійних у часі спостережень за станом компонентів навколишнього природного середовища – ведення екологічного моніторингу за допомогою визначення екологічних індикаторів моніторингу стану навколишнього середовища;
  • збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища;
  • аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:
  • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, рельєфів, гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
  • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
  • оцінити можливості зміни в природних та антропогенних екосистемах,тощо.
  • консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;
  • отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;
  • проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

Під час проходження процедури стратегічної екологічної оцінки провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання негативному антропогенного впливу.

         Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • дані геологічних і топографічних вишукувань;
 • вивчення наукових статей і публікації;
 • вивчення звітів про вплив на довкілля аналогічних об'єктів;
 • дані моніторингу стану довкілля.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

        В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

        Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища.

        Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

 • раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
 • здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
 • здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
 • застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;
 • здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
 • здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час впровадження діяльності, пов’язаної з поводженням
 • генетично модифікованими організмами.
 • розробка транспортної стратегії, перерозподіл транспортних потоків та впровадження комплексу заходів щодо зниження викидів.
 • впровадження системи інформування про ризики для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, впровадження її у загальний доступ.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку:

- зміст та основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання

Солонківська сільська рада Львівської області.

Адреса: 81131, Львівська обл., Львівський р-н, с. Солонка, вул. Центральна, 3 тел.:  +380679811567, е-mail: solonkarada@gmail.com  

Контактна особа – Дубневич Богдан Васильович

 

         Строки подання

         15 днів з дня публікації Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Коригування генерального плану с. Ков’ярі Львівського району Львівської області» (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку"). 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано